Ziyaretçi Aydınlatma Metni

MAYLAND TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu Aydınlatma Metni, Şirketimize ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, etkinlik alanları vb. diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.           

1-VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre şirket merkezi Cihangir Mah. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL Cad. No:20 Avcılar/İSTANBUL adresinde bulunan MAYLAND TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.                                                                                                         

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket’imizi ziyaret etmiş olmanız nedeniyle, güvenlik birimimiz tarafından sisteme işlenen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz ve aynı zamanda fabrikamızda bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla oluşan görsel verilerinizi içeren kişisel verileriniz;

  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  • Şirket’in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amacı ile işlenmektedir.

3-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla gerekli durumlarda kanunen yetkili kamu kurumlarına, uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yahut bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması ve korunması için gerekli olması halinde ilgili idari makamlar, adli makamlara aktarılabilecektir.                                                                                                              

4-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kimlik, iletişim ve görsel verileriniz fabrika ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve Şirket içerisinde alınan kamera kayıtları ile Şirket girişinde temin ettiğimiz kayıt formu vasıtasıyla, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.                                                              

5-HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işlenen ziyaretçilerimiz Şirkete başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin yazılı ve imzalı bir nüshasını Cihangir Mah. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL Cad. No:20 Avcılar/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.